Tin tức vĩ mô

Điều chỉnh lại
Năm 2018, dự kiến GDP sẽ tăng 6,4-6,8% (20/07/2017 08:31:00)

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 5610/BKHĐT-TH gửi các Bộ ngành Trung ương và địa phương, các tập đoàn tổng công ty khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 tiếp tục xu hướng cải thiện tích cực của năm 2017 nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại bán buôn và bán lẻ, ngân hàng và du lịch. Năm 2018, tăng trưởng kinh tế và thương mại của thế giới dự báo cao hơn trong năm 2017, tạo tiền đề thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế và xuất khẩu.

Ngoài ra, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư tư nhân, giúp thúc đẩy sản xuất trong nước và thương mại. Những nỗ lực từ phía Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện triệt để và quyết liệt trong năm 2017 sẽ phát huy hiệu quả trong năm 2018.

Bên cạnh đó, khu vực nông lâm thủy sản cũng có có triển vọng phát triển hơn khi giá lương thực toàn cầu tăng, những tác động tiêu cực của thời tiết giảm bớt và những hoạt động cải cách, tái cơ cấu nông nghiệp bắt đầu có chuyển biến tích cực.

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua, dự kiến các chỉ tiêu năm 2017 phấn đấu đạt được, Bộ dự kiến các chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 như sau:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,4 - 6,8% so với năm 2017.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 9,0 - 10,0% so với năm 2017.

Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3,0%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 33,5 - 35% GDP.

Về cân đối thu, chi ngân sách nhà nước Bộ dự kiến tổng thu cân đối NSNN năm 2018 dự kiến là 1.356,8 nghìn tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2018 dự kiến khoảng 1.551 nghìn tỷ đồng. Bội chi ngân sách nhà nước dự kiến bằng khoảng 194,250 nghìn tỷ đồng (khoảng 3,5% GDP).

Đối với cân đối vốn đầu tư phát triển, dự kiến khả năng huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 khoảng 1.841 - 1.945 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 33,5 - 35% GDP. Trong đó:

- Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (bao gồm: vốn TPCP, bội chi ngân sách địa phương, xổ số kiến thiết và vốn từ nguồn thu từ tiền bán bớt cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp) khoảng 400 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,6 - 21,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2018 dự kiến tổng vốn đăng ký 20 là 26 - 27 tỷ USD, dự kiến thực hiện khoảng 19 - 19,5 tỷ USD. Trong đó, vốn thực hiện đầu tư trực tiếp khoảng 16,5 tỷ USD và vốn đầu tư qua góp vốn, mua cổ phần khoảng 2,5 - 3 tỷ USD.

- Dự kiến ký kết hiệp định vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2018 khoảng 3,7 - 4 tỷ USD, giải ngân của nguồn dự kiến khoảng 4,5 tỷ USD.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất khẩu năm 2018 dự kiến đạt khoảng 218 - 220 tỷ USD, tăng khoảng 9 - 10% so với năm 2017; nhập khẩu khoảng 224,5 – 226,5 tỷ USD, tăng khoảng 9,5 - 10,5%. Nhập siêu ước khoảng 5 tỷ USD. Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức dưới 3%.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng công bố khung tiến độ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 như sau:

- Trong tháng 7 năm 2017, các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương hướng dẫn cơ quan, đơn vị cấp dưới xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo quy định tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 và hướng dẫn tại Khung hướng dẫn này; xây dựng kế 31 hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của bộ, ngành và địa phương mình, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong tháng 8 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức làm việc để thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của các bộ, ngành trung ương và địa phương và tiến hành tổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của cả nước.

- Trước ngày 10 tháng 9 năm 2017, các bộ, ngành trung ương và địa phương, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trước ngày 20 tháng 9 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 để Chính phủ cho ý kiến, hoàn chỉnh, trình Quốc hội theo quy định.

- Trong tháng 12 năm 2017, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cho các Bộ, ngành trung ương và địa phương.


Theo cafef.vn