Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (28/06/2013 03:00:00)
Ngày hôm qua, giá tiếp tục đi xuống. Xu hướng xuống của Vàng đang diễn ra khá mạnh mẽ. Mục tiêu 1160-1150 đang được kỳ vọng nhắm đến. Hôm nay chúng tôi đứng ngoài quan sát, đợi bước đi tiếp theo của vàng.